Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Czytaj więcej Akceptuję politykę plików cookies

Lime - tase the world

E-sklep

0 Twój koszyk 0,00 PLN

Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LIMEI
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „ Program Lojalnościowy LIME”,
2. Organizatorem programu jest LIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 38, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452713, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6772373709, wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 zł ,
3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora a także określa prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora, stanowiąc podstawę działania programu,
4. Program – na zasadach określonych w niniejszym regulaminie - obowiązuje w sklepie internetowym www.mylime.pl/e-sklep oraz we wszystkich autoryzowanych punktach sprzedaży organizatora, których adresy dostępne są na stronie www.mylime.pl lub na Infolinii Lime 0801055033
5. Program rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2013 r. 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

1. Program - program lojalnościowy pod nazwą „Program Lojalnościowy Lime” prowadzony jest przez  Organizatora przy użyciu Platformy Lojalnościowej,
2. Organizator - LIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 38,
3. Platforma Lojalnosciowa – system obsługujący Program, umożliwiający przetwarzanie informacji na temat danych osobowych Uczestnika, dokonanych transakcji, ilości naliczonych i wymienionych punktów w Programie oraz sposobie ich wykorzystania. Dostęp do danych zawartych na platformie możliwy jest za pośrednictwem infolinii i konta użytkownika w sklepie internetowym www.mylime.pl/e-sklep
4. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i przystąpiła do programu lojalnościowego,
5. Saldo punktów – aktualna ilość punktów do wykorzystania, zgromadzona przez uczestnika programu
6. Karta uczestnika - karta „Programu Lojalnościowego LIME” wydawana bezterminowo. Na karcie nie ma umieszczonych danych uczestnika, które przechowywane są na Platformie Lojalnościowej, jednak jest ona przypisana do Uczestnika
7. Numer karty – numer na karcie lojalnościowej, którego użycie powoduje transakcję naliczenia lub odliczenia punktów na Platformie Lojalnościowej – powiększenie lub pomniejszenie Salda Punktów
8. Formularz rejestracyjny - formularz zgłoszeniowy będący podstawą przystąpienia Uczestnika do Programu poprzez uzupełnienie wskazanych w nim danych,  podpisanie oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Złożenie formularza następuje – po jego wypełnieniu - w autoryzowanym punkcie sprzedaży, lub w wersji elektronicznej - za pośrednictwem strony internetowej www.mylime.pl 

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie

1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub posiadająca zgodę opiekuna) która wypełniła i złożyła formularz rejestracyjny oraz zaakceptowała niniejszy regulamin.. 
2. Udział w programie jest dobrowolny.
3. Otrzymanie Karty Uczestnika, która umożliwia uczestnictwo w Programie, jest możliwe podczas dokonywania zakupów w autoryzowanym punkcie sprzedaży organizatora, których adresy dostępne są na stronie www.mylime.pl lub na Infolinii Lime. Po otrzymaniu Karty Uczestnika osoba może zarejestrować się do Programu poprzez stronę www.mylime.pl
4. Przystąpienie do Programu jest możliwe także poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie dokonywania zakupu w sklepie internetowym www.mylime.pl/sklep takim przypadku dane użytkownika zapisane w sklepie internetowym zostaną zapisane w Platformie Lojalnościowej.

§ 4. Karta Uczestnika

1. Karta uczestnika wydawana jest nieodpłatnie.
2. Wydawcą karty jest Organizator - LIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 38. Karta jest własnością Organizatora, Uczestnikowi nie wolno jej odstępować osobom trzecim nieodpłatnie ani odpłatnie.
3. Wydana karta nie jest kartą płatniczą i nie posiada terminu ważności (wydawana jest bezterminowo)
4. Utratę lub zniszczenie karty Uczestnik powinien zgłosić poprzez infolinię 0801055033.  W przypadku utraty lub zniszczenia karty Klient może wykorzystać punkty zgromadzone na karcie za pośrednictwem e-sklepu (pod warunkiem posiadania konta z przypisanym Numerem Karty). Jednak celem dalszego gromadzenia punktów konieczne jest wyrobienie nowej karty. Można tego dokonać w autoryzowanym punkcie   lub za pomocą formularza na stronie sklepu (rejestracja nowego konta).
5. Uczestnik programu może sprawdzić Saldo Punktów w każdym czasie poprzez stronę www.mylime.pl/e-sklep lub dzwoniąc na infolinię Lime pod nr. 801055033 w godzinach pracy infolinii 9-21.
6. Regulamin dostępny jest do wglądu w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także dostępny jest na stronie www.mylime.pl
14. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazywane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z  zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie

§ 5. Zapisywanie transakcji, gromadzenie punktów

1. Uczestnik - posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz sklepie internetowym organizatora.
2. Warunkiem naliczenia punktów w autoryzowanych punktach sprzedaży jest poinformowanie sprzedawcy przed rozpoczęciem transakcji, o posiadaniu karty i zamiarze uzyskania punktów oraz  zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym  i dokonanie zapłaty.
3. Każdy towar ma ustaloną wartość punktową, niezależną od ceny produktu. Wartości punktowe  określonych towarów można sprawdzić na stronie www.mylime.pl lub dzwoniąc na infolinię Lime pod 0801055033 w godzinach pracy infolinii 9-21
4. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
5. Zgromadzone punkty zachowują ważność bezterminowo.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia przyznanych punktów w sytuacji zwrotu towaru, odstąpienia od umowy przez Uczestnika będącego konsumentem lub anulowania płatności.

§ 6. Zasady wykorzystywania przyznanych Punktów

1. Przyznane według powyższych zasad punkty mogą zostać wykorzystane wyłącznie do uzyskania jednorazowego rabatu w sklepie internetowym Lime przy składaniu zamówienia, pod warunkiem wyrażenia zamiaru skorzystania ze zniżki w trakcie składania zamówienia. Punkty gromadzone w ramach Programu nie podlegają zamianie na gotówkę, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Punkty zgromadzone w ramach Programu nie upoważniają do zniżki w punktach sprzedaży produktów Lime.
2. Wysokość jednorazowego rabatu jest zależna od ilości zgromadzonych punktów i decyzji Uczestnika o ilości wykorzystanych w ramach danego zamówienia punktów. Wysokość rabatu nie może przekroczyć 100% ceny produktu i jest ustalana według przelicznika 1 punkt = zniżka w wysokości 10 groszy,
3. Zebrane punkty można wykorzystać najwcześniej po upływie 30 dni od ich otrzymania. Przez ten okres saldo punktów jest wyższe niż dostępne do wykorzystania punkty.
4.  W przypadku zamówienia złożonego z wykorzystaniem tak ustalonej zniżki  nie są – za zakupiony ze zniżką towar - naliczane nowe punkty
5. Po wykorzystaniu punktów, saldo punktów zostanie automatycznie pomniejszone o odpowiednią ilość punktów.
6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres mailowy sklep@mylime.pl Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni .
7. Podstawą reklamacji naliczenia punktów jest posiadanie dokumentu zakupu potwierdzającego dokonanie reklamowanej  transakcji

§ 7. Dane Osobowe

1. Poprzez przystąpienie do Programu, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez LIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 38, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452713, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6772373709, wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 zł, w celu związanym uczestnictwem w Programie – w szczególności  z naliczaniem i obliczaniem ilości punktów na Platformie, z udzielaniem rabatów za zgromadzone punkty oraz dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ).
2. Zgoda wskazana w pkt. 1 jest w pełni dowolna i może być przez Uczestnika w każdym momencie odwołana poprzez złożenie oświadczenia na piśmie.
3. Dane związane z udziałem w Programie, co do których Uczestnik nie wyrazi zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie dla celów marketingowo-promocyjnych, zostaną usunięte (anonimizowane) w dniu, w którym Organizator powziął wiadomość o nieskorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy.
4. Zgoda, o której mowa w ust 1, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej, papierowej i SMS-owej.
5. Uczestnik oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą i że ponosi ryzyko podania nieprawdziwych danych osobowych.
6. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
1) prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania (Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych jakie podał przystępując do Programu Lojalnościowego. Może tego dokonać poprzez infolinię 0801055033 lub za pomocą formularza na stronie sklepu internetowego (pod warunkiem posiadania konta z przypisanym Numerem Karty. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są anonimizowane)
2) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
3) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Organizatora
4) dobrowolności podania danych i prawie do wycofania zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych. 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.mylime.pl z 14-dniowym wyprzedzeniem.  Uczestnik, który nie zgadza się na zaplanowane zmiany Regulaminu może  zrezygnować z dalszego uczestnictwa w programie.
2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na jeden miesiąc wcześniej na stronie www.mylime.pl oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży organizatora, chyba że zawieszenie programu spowodowane będzie przyczynami niezależnymi od organizatora.
3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z dalszego uczestnictwa w programie – pisemnie, na adres Organizatora, poprzez stronę www.mylime.pl lub dzwoniąc na infolinię Lime pod nr. 0801055033w godzinach pracy infolinii 9-21.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2013r.

Wejdź na MyLime.pl

Strona preznaczona
dla osób pełnoletnich

Nie mam 18 lat Mam 18 lat

NIE MASZ UKOŃCZONYCH 18 LAT