Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Czytaj więcej Akceptuję politykę plików cookies

Lime - tase the world

E-sklep

0 Twój koszyk 0,00 PLN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „My Lime”
www.mylime.pl


I POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1

1. Niniejszy regulamin (zw. dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „My Lime” na stronie www.mylime.pl (zw. dalej „sklepem internetowym”), w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży, sposobu zapłaty ceny, sposobu dostawy, sposobu składania reklamacji, sposobu przetwarzania i przechowywania danych osobowych.  Regulamin niniejszy normuje korzystanie ze sklepu w sposób wyłączny, z zastrzeżeniem, iż Regulamin nie wyłącza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa regulujących uprawnienia Kupujących.
2. Regulaminu nie stosuje się do towarów identycznych z oferowanymi w sklepie internetowym, a zakupionych w innym trybie niż za pośrednictwem sklepu internetowego.
3. Sklep jest prowadzony przez: LIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 38, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452713, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6772373709, wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 zł (zw. dalej „Sprzedawcą”).
4. Wszelkich informacji na temat sklepu internetowego oraz załatwiania spraw związanych ze sklepem internetowym można uzyskać: telefon 0-801-055-033, e-mail sklep@mylime.pl,  Koszt połączenia jest liczony według stawek operatora.
5. Sprzedawca, za pośrednictwem sklepu internetowego oferuje sprzedaż produktów w tym w szczególności e-papierosów, clearomizerów, atomizerów, liquidów, ładowarek do e-papierosów a także innych akcesoriów do e-papierosów – zgodnie ze szczegółową specyfiką produktu zawartą na stronie indywidualnego produktu..
6. Warunkiem skorzystania ze sklepu internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
7. Regulamin stosuje się wyłącznie do Konsumentów, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.


II WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

§ 2

1. Ze sklepu internetowego, w zakresie zawierania umów sprzedaży, ze względu na specyfikę oferowanych produktów (e-papierosy, służące do wprowadzania nikotyny do organizmu) może korzystać każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba pełnoletnia, posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego.
2. Szczegółowe właściwości oferowanych do sprzedaży towarów szczegółowo wskazane są w znajdującym się na stronie produktu opisie.
3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej,na której działa sklep internetowy, tj. www.mylime.pl. 
4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Sprzedający zapewnia jednocześnie, że cena podana w ofercie sklepu internetowego jest aktualną ceną produktu, a zmiana ceny po zamówieniu lub w jego trakcie, nie pociąga za sobą naliczenia żadnych dodatkowych opłat.
5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki, jednakże przed ostateczną akceptacją zamówienia w formularzu zostanie  wskazana cena łączna obejmująca te koszty.
6. Cena podana przy każdym towarze na stronie produktu, służącej do składania zamówień, jest wiążąca dla obu stron od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, a dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza na stronie internetowej sklepu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za zamówiony i otrzymany produkt.
7. Zmiana ceny po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę nie  ma wpływu na treść łączącej strony umowy, jednak w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przystąpieniem do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa. Po realizacji zamówienia Kupujący ma jednak prawo skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy.
8. Koszt wysyłki uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Ceny wysyłki podawane są każdorazowo najpóźniej w chwili składania zamówienia. Aktualnie obowiązujące informacje o kosztach wysyłki dostępne są na stronie www.mylime.pl a także za pośrednictwem infolinii.
9. Ewentualne odstąpienie od umowy powoduje zwrot kosztów wysyłki tylko do wysokości najtańszego, dostępnego na stronie internetowej sposobu dostawy. Nadwyżka ceny pomiędzy najtańszym  a droższym, wybranym przez Kupującego, sposobem dostawy nie ulega zwrotowi.
10. W przypadku rozbieżności między kosztem wysyłki podanym na wskazanej stronie internetowej, a kosztem podanym w trakcie składania zamówienia – obowiązuje cena niższa.
11. Koszt wysyłki podany na stronie internetowej nie uwzględnia wykorzystywanych zniżek, rabatów czy uprawnień z programu lojalnościowego. W przypadku korzystania ze zniżek, promocji i programów lojalnościowych w danym momencie obowiązujących w Sklepie, nie stosuje się §2 pkt 9 niniejszego regulaminu. Wykorzystując posiadane zniżki/akcje promocyjne obowiązuje cena przesyłki wskazana w końcowym etapie zamówienia - po wprowadzeniu wszystkich posiadanych zniżek.
12. Sprzedawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy do momentu odebrania go przez Kupującego. Powyższy zapis nie obowiązuje w przypadku powierzenia dostarczenia towaru przez przewoźnika wybranego przez Kupującego.
13. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za wydany towar, którego nie zamówił. Brak odpowiedzi Kupującego na niezamówione świadczenie nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy.

 

§ 3

1. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym jest możliwe po utworzeniu konta użytkownika w sklepie internetowym i podaniu w procesie rejestracji wszelkich wymaganych w formularzu danych – w tym aktualnych i poprawnych danych adresowych.
2. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym jest możliwe także bez tworzenia konta użytkownika w sklepie internetowym – opcja „zakupy bez rejestracji” pod warunkiem jednak podania wszelkich wymaganych w formularzu zamówienia danych – w tym aktualnych i poprawnych danych adresowych.
3. Sprzedawca zastrzega, że podanie przez Kupującego błędnego adresu do doręczeń może skutkować brakiem możliwości doręczenia zamówionego towaru.
4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Kupującego w trakcie procesu rejestracyjnego adres e-mail potwierdzi niezwłocznie otrzymanie zamówienia
5. Jeśli złożone przez Kupującego zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego produktu w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a jeśli będzie to możliwe, Sprzedawca wskaże Kupującemu możliwy termin dostawy Produktu i jeżeli Kupujący wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Kupującego, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.
6. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku chwilowej niedostępności towaru, o której ma wiedzę, zamieści niezwłocznie w sklepie internetowym informację, od jakiego dnia towar będzie dostępny.

 

§ 4

1. Kupujący uiszcza cenę za zamówione towary powiększoną o koszty wybranego sposobu wysyłki według własnego wyboru dokonanego przy składaniu zamówienia, w szczególności Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące formy płatności
a. gotówką - kurierowi lub w placówce przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie, przy odbiorze towaru,
b. kartą płatnicza lub przelewem za pośrednictwem systemu PayU, będącego w stosunku do Sprzedawcy serwisem zewnętrznym,
2. Operatorem płatności w systemie PayU jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495.
3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, liczonym zależnie od wybranego sposobu płatności:
a. gotówką – od dnia zawarcia umowy,
b. za pośrednictwem systemu płatności PayU – od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy,
4. Sprzedawca wystawi i doręczy wraz z zamówionymi produktami - stosownie do dyspozycji Kupującego i obowiązujących przepisów prawa – fakturę lub paragon fiskalny.
5. Wydanie Kupującemu towaru następuje niezwłocznie, nie później jednak niż do 30 dni od daty zawarcia umowy. W razie opóźnień w wydaniu towaru Kupujący ma prawo wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na spełnienie świadczenia, a po jego bezskutecznym upływie- odstąpić od umowy.   

§ 5

1. Sprzedawca wysyła zamówione przedmioty w terminie określonym w § 4 pkt 3 niniejszego regulaminu.
2. Przesyłka zawierająca zamówione przedmioty jest doręczana za pośrednictwem firmy kurierskiej - DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, www.dpd.com.pl, e-mail: dpd@dpd.com.pl, tel. 022 577 55 00, fax 022 577 55 50, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 88.604.000,00 PLN
3. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o wysyłce zamówionych przedmiotów i o szacunkowym czasie dostawy. Sprzedawca informuje Kupującego także o numerze listu przewozowego, umożliwiającego śledzenie przesyłki za pośrednictwem serwisu internetowego www.dpd.com.pl

§ 6

1. Kupujący może odstąpić od umowy na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa wskazanych m.in. w § 7 pkt 1 - 10 niniejszego regulaminu i na warunkach wskazanych w § 2 pkt 7 niniejszego regulaminu.
2. O ile Kupujący nie poinformuje Sprzedawcy o rezygnacji z zamówienia w odpowiednim terminie, powinien odebrać zamówiony towar (co nie wpływa na ustawowe uprawnienia Kupującego będącego Konsumentem).
3. Nieodebranie przesyłki z przyczyn, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność oznacza, że Kupujący dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z zawartej umowy,
4. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia przesyłki lub nie odbierze zamówionego towaru z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, w dniu w którym doręczyciel (kurier/listonosz) podejmie pierwszą próbę doręczenia przesyłki, a następnie - na zasadach wskazanych przez doręczyciela - na stronie www.dpd.com.pl oraz na stronie www.poczta-polska.pl - w terminie do odbioru awizowanej przesyłki liczonym do dnia zwrotu przesyłki do nadawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego do odbioru zamówionego Towaru.
5. Sprzedawca oświadcza, że przed odstąpieniem od umowy podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, celem wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia przesyłki; Sprzedawca odstąpi od umowy w przypadku braku wyjaśnienia ze strony Kupującego lub w przypadku braku kontaktu ze strony Kupującego w terminie 5 dni od dnia zwrotu przesyłki, 
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę Kupujący będzie zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

III UPRAWNIENIA KONSUMENTA

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827 zw. dalej u.o.p.k.).
2. Stosownie do regulacji art. 27 ust. 1 u.o.p.k. Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy. Na skutek skorzystania z wyżej wskazanego prawa umowę poczytuje się za niezawartą.
3. Kupujący zamierzający skorzystać z opisanego wyżej uprawnienia winien – w oznaczonym terminie złożyć oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia zamieszczony jest w Załączniku 2 niniejszego Regulaminu, przy czym niezastosowanie się do wzoru nie pociąga za sobą żadnych negatywnych skutków). Sprzedawca oświadcza równocześnie, że zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, w związku z czym złożenie oświadczenia za pośrednictwem adresu  mailowego sklep@mylime.pl jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.
4. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Kupujący powinien zwrócić przedmiot świadczenia, (jeśli zakupiony przedmiot stanowi zestaw – wszystkie elementy zestawu) oraz przedłożyć oświadczenie o preferowanym przez Kupującego sposobie zwrotu ceny i kosztów wysyłki. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że zwrot przedmiotu objętego umowa jest skutkiem, a nie warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Dla ułatwienia rozpoznawania wniosku, o którym mowa powyżej Sprzedawca prosi Kupujących o wskazanie nazwy użytkownika sklepu internetowego, adresu e-mail, numeru transakcji (wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia oferty) i daty transakcji. Jeśli do towaru dołączono paragon fiskalny, rachunek, fakturę lub inny dowód zakupu – Kupujący proszony jest o dołączenie go do oświadczenia, celem usprawnienia procedur wewnętrznych Sprzedawcy jednak jego brak nie wywołuje negatywnych skutków prawnych.
6. Strona jest uprawniona do odstąpienia od umowy przed nadejściem terminu spełnienia świadczenia, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeśli strona zobowiązana do spełnienia świadczenia oznajmi, że tego świadczenia nie spełni.
7. Oświadczenie o odstąpieniu nie wywołuje skutku w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, tj. w przypadku zakupu przez Kupującego liquidów, niestanowiących elementów zestawu.
8. W razie skorzystania z prawa odstąpienia przez Kupującego, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca nie jest jednak zobowiązany do zwrotu nadwyżki kosztów dostawy, jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.
9. Zwrot płatności przez Sprzedającego następuje w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana przez Kupującego, chyba, że Kupujący zgodził się na inny sposób, niezwiązany z obowiązkiem ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. W chwili odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 

§ 8
RĘKOJMIA ZA WADY

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia zamówionego przedmiotu w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeśli sprzedana rzecz ma wadę fizyczna lub prawną.
2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady fizycznej przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada bądź jej przyczyna istniała już w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już przedmiotem wymieniany lub naprawy albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, ograniczenie powyższe nie ma zastosowania.
4. Kupujący może żądać usunięcia wady albo wymiany rzeczy na wolna od wad alternatywnie, chyba, że sposób doprowadzenia rzeczy do stanu zgodności z umową sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu do sposobu zaproponowanego przez Sprzedawcę- w takim wypadku Sprzedawca ma prawo odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Kupującego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
6. Sprzedający jest obowiązany do usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad w rozsądnym terminie, bez narażania Kupującego na dodatkowe koszty.
7. Kupujący zamierzający skorzystać z opisanego wyżej uprawnienia winien – w oznaczonym terminie złożyć zawiadomienie o wadach rzeczy sprzedanej (wzór oświadczenia zamieszczony jest w Załączniku 3 niniejszego Regulaminu, przy czym niezastosowanie się do wzoru nie pociąga za sobą żadnych negatywnych skutków) wraz z objętym umową przedmiotem, (jeśli zakupiony przedmiot stanowi zestaw – wszystkie elementy zestawu) oraz oświadczeniem o preferowanym przez Kupującego sposobie rozpoznania zgłoszenia.
8. Dla ułatwienia rozpoznawania wniosku, o którym mowa powyżej Sprzedawca prosi Kupujących o wskazanie nazwy użytkownika sklepu internetowego, adresu e-mail,, numeru transakcji (wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia oferty) i daty transakcji. Jeśli do towaru dołączono paragon fiskalny, rachunek, fakturę lub inny dowód zakupu – Kupujący proszony jest o dołączenie go do oświadczenia, celem usprawnienia procedur wewnętrznych Sprzedawcy jednak jego brak nie wywołuje negatywnych skutków prawnych.
9. W wypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi, Kupujący jest obowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na adres siedziby Sprzedającego.

 

§ 9
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI

1. Sprzedawca informuje, że gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę na warunkach szczegółowo opisanych w treści karty gwarancyjnej dołączonej do produktu/zestawu objęte są baterie i kable. Inne produkty/elementy zestawów objęte są gwarancją tylko wówczas, gdy zostanie to jednoznacznie wskazane w opisie przedmiotu i w dołączonej do produktu karcie gwarancyjnej.
2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia dokumentu gwarancyjnego wraz z rzeczą sprzedaną.
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy będącego jednocześnie konsumentem, wynikających z rękojmi.
4. Kupujący będący konsumentem ma prawo wyboru drogi dochodzenia swoich roszczeń w szczególności spośród opisanych w § 7 i § 8 i innych przewidzianych przez prawo.

 

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 10

 

1. Kupujący poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez LIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 38, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452713, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6772373709, wysokość kapitału zakładowego 100.000,00Zł, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę na odpowiednim etapie składania zamówienia lub logowania - również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).
2. Zgoda wskazana w pkt. 1 jest w pełni dowolna i może być przez Kupującego w każdym momencie odwołana poprzez złożenie oświadczenia na piśmie.
3. Dane związane z zawarciem Umowy, co, do których Kupujący nie wyrazi zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie dla celów marketingowo-promocyjnych, zostaną usunięte (anonimizowane) w dniu, w którym Sprzedawca powziął wiadomość o nieskorzystaniu przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy.
4. Zgoda, o której mowa w ust 1, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej, papierowej i SMS-owej.
5. Kupujący oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą. Kupujący ponosi ryzyko podania nieprawdziwych danych osobowych.
6. Kupujący, zatwierdzając niniejszy regulamin oraz składając oświadczenie na etapie logowania i składania zamówienia oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
1) prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
2) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
3) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy,
4) dobrowolności podania danych i prawie do wycofania zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych. 

 

V WARUNKI TECHNICZNE
§11

 

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że:
a. aby móc korzystać z zakupów w sklepie internetowym, komputer Kupującego i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.
b. umieszczanie przez Kupującego na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
c. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie www.mylime.pl

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12

 

1. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw Kupującego, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy
2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Kupującym w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.mylime.pl
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu sklepu wszyscy zarejestrowani Kupujący sklepu internetowego zostaną poinformowani (wraz z podaniem wykazu zmian) droga e-mailową w terminie 14 dni przed opublikowaniem zmian.
4. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie internetowej www.mylime.pl, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Kupujący zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
5. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
6. Spory powstające przy wykonywaniu umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Załącznik 1

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy składając jednoznaczne oświadczenie na adres LIME SP. ZOO z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 38 lub na adres mailowy sklep@mylime.pl .
4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie: w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Kupujący przekazuje Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli Kupujący odeśle rzecz przed upływem powyższego terminu.
8. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

 

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (WZÓR)

(miejscowość)............................., dnia...............................

................................................
................................................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta
................................................
................................................
nazwa użytkownika (login) i e-mail
na portalu  www.mylime.pl

„LIME”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 38
30-126 KRAKÓW,

OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), w otwartym, czternastodniowym terminie licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru, odstępuję od umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.mylime.pl i wskazuję, co następuje:
 umowa została zawarta dnia ………………………..……………………….,
 zamówieniu został nadany numer ………………………..……………………….,
 zakupiony towar, tj. ………………………..……………………….. został mi doręczony w dniu ………………………..………………………..,

Proszę o zwrot kwoty............................zł (słownie: .....................................................................................)
przekazem pocztowym na adres....................................................................................................................
lub na konto nr.................................................................................................................................................

Równocześnie, na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwracam wyżej wskazany towar.

..............................
podpis konsumenta

 

Załącznik 3

ZAWIADOMIENIE O WADACH RZECZY SPRZEDANEJ (WZÓR)

(miejscowość) ............................., dnia...............................

................................................
................................................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta
................................................
................................................
nazwa użytkownika (login) i e-mail
na portalu www.mylime.pl 

„LIME”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 38
30-126 KRAKÓW,

ZAWIADOMIENIE O WADACH RZECZY SPRZEDANEJ

Oświadczam, że zgodnie z treścią art. 560 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ), zgłaszam pojawienie się/istnienie wady rzeczy  ……………………….…………………… kupionej przeze mnie za pośrednictwem strony internetowej www.mylime.pl i wskazuję, co następuje:
 umowa została zawarta dnia ………………………..……………………….,
 zamówieniu został nadany numer ………………………..……………………….,
 zakupiony towar, tj. ………………………..……………………….. został mi doręczony w dniu ………………………..………………………..,
 w dniu ………………………..……………………….. została zauważona/ujawniła się wada rzeczy, polegająca na : …………………….……………………………………………………
…………..……………………….………………………..……………………….………………………..…………………………………………..……………………….………………………..……………………….………………………..……………………….………………………..……………………….………………………..…………………………………………..Wada rzeczy stwierdzona została w następujących okolicznościach:…..........................................................................................................................................
   …….………………………..……………………….…………………………….…..…………
   …….………………………..……………………….…………………………….…..…………
   …….………………………..……………………….…………………………….…..…………
   …….………………………..……………………….…………………………….…..…………
Równocześnie przesyłam wyżej wskazany towar i wnoszę o (zakreślić właściwe) usunięcie wady/ wymianę towaru na nowy; a w przypadku, gdy usunięcie albo wymiana są niemożliwe, lub wymagają nadmiernych kosztów lub reklamacja nie zostanie załatwiona w czasie odpowiednim: obniżenie ceny/odstąpienie od umowy sprzedaży.
Termin rozpoznania zgłoszenia…….………………………..……………………….……………………

..............................
podpis konsumenta

Wejdź na MyLime.pl

Strona preznaczona
dla osób pełnoletnich

Nie mam 18 lat Mam 18 lat

NIE MASZ UKOŃCZONYCH 18 LAT